Partybus at Decibel Outdoor
 

Busreglement / Algemene Voorwaarden

Plezier in de partybus op weg naar de Time Out
Reis je met onze bus? Dan heb je je te houden aan onze regels. Deze staan opgesteld in onze algemene voorwaarden. Geen zin om veel te lezen? Lees dan ons verkort busreglement:

Verkort busreglement


 • Chauffeur + Bijrijder = Altijd(!!) de Baas
 • Eigen eten en drinken mag NIET
 • Roken en drugs mag NIET
 • Afval (ook kauwgoms) in de afvalzakjes en nergens anders
 • Veiligheidsgordel = Deze dragen
 • De bus is geen gymzaal, dus niet op meubilair staan / hangen
 • De bus blijft zoals hij is:
  Rotzooi / bekladden / schade / kapot = Betalen
 • Kotsen = 50 Euro (in een zakje = gratis)
 • Niet luisteren / schelden / agressie / vechten = Direct de bus uit
 • Aanmelden en niet meegaan = Alsnog minimaal de helft betalen
 • Te laat bij de bus? Bus weg = Pech
Is dit niet duidelijk genoeg of staat hier niet in wat je wilt weten, lees dan de uitgebreide voorwaarden hieronder.

Algemene voorwaarden (volledig)


U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden als PDF.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle busreizen en verhuur van bussen van Aleto Touringcars en de Uitgaansbus. Iedere opdrachtgever en reiziger verklaart zich door gebruik te maken van onze diensten op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Wij raden u aan om alle reizigers op zijn minst bekend te maken met de punten welke gemeld zijn onder 'gedragingen en geboden'. Het niet naleven van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat de betrokkene(n) op ieder willekeurig moment uit de bus verwijderd kan(/kunnen) worden. Kosten die ontstaan dankzij het niet naleven van dit reglement worden altijd op de betrokkene(n) verhaald.

Begrippenlijst - Algemeen - Busreizen op basis van aanmeldingen - Gedragingen en geboden - Verantwoordelijkheid en begeleiding - Stiptheid - Gecombineerde reizen en openbare bestemmingen - Annulering en wijzigingen

Begrippenlijst
 • Touringcarondernemer of Vervoerder: Aleto Touringcars en/of de Uitgaansbus, de uitvoerder van het aangeboden personenvervoer.
 • Opdrachtgever: de persoon, organisatie, instantie of het bedrijf in wiens naam een overeenkomst wordt aangegaan met de vervoerder/touringcarondernemer inzake het leveren van vervoer en/of andere bij het vervoer passende/behorende diensten.
 • Boeker: een natuurlijk persoon die (bijvoorbeeld via de website) zichzelf en/of andere natuurlijke personen heeft ingeschreven/aangemeld om deel te nemen aan een door de touringcarondernemer aangeboden (bus)reis. Een boeker wordt als opdrachtgever (van zijn of haar groep reizigers) aangemerkt.
 • (Vervoer- of reis)Overeenkomst: een (digitaal) schriftelijke dan wel mondelinge toezegging van de opdrachtgever waarbij akkoord wordt gegaan met een door de touringcarondernemer gedane aanbieding tot uitvoering van vervoer met of zonder eventuele extra diensten, welke daaropvolgend door de touringcarondernemer (digitaal) schriftelijk dan wel mondeling wordt toegezegd/akkoord bevonden, waardoor een wederzijdse contractuele verplichting ontstaat tussen de opdrachtgever en de touringcarondernemer.
 • (Bus)Chauffeur: een natuurlijk persoon die in opdracht en onder verantwoording van de touringcarondernemer is aangesteld om de bus tijdens (een gedeelte van) de busreis waarmee (al dan niet in opdracht van een opdrachtgever) reizigers worden vervoerd, te besturen.
 • Bijrijder of Host(es): een natuurlijk persoon die in opdracht en onder verantwoording van de touringcarondernemer is aangesteld om tijdens de reis aanvullende diensten aan te bieden aan de reizigers en/of toezicht te houden op het naleven van de reisvoorwaarden.
 • Reisleiding of Gids: een (of meerdere) natuurlijke perso(o)n(en) die in opdracht en onder verantwoording van de touringcarondernemer en/of de opdrachtgever is(/zijn) aangesteld om tijdens de reis aanvullende diensten aan te bieden aan de reizigers en/of toezicht te houden op het naleven van de reisvoorwaarden van zowel de opdrachtgever als de touringcarondernemer.
 • Reiziger of Passagier: een natuurlijk persoon die in enige vorm gebruik maakt van de door de touringcarondernemer aangeboden diensten.
 • Bus of Touringcar: een voertuig of vervoersmiddel, ingericht voor het vervoer van personen en eigendom van of gehuurd of ingehuurd door de touringcarondernemer, waarmee reizigers tijdens hun (bus)reis worden vervoerd.
 • Busrit of (Bus)reis: het vervoer waar de opdrachtgever of reizigers behorende bij de opdrachtgever gebruik van maken om van lokatie A naar lokatie B te worden vervoerd (en/of retour), al dan niet met een of meerdere tussenstops en/of overstappunten tijdens dit vervoer.
 • Ritprijs of Reissom: de prijs die tussen de touringcarondernemer en de opdrachtgever wordt overeengekomen voor de uitvoering van de (bus)reis. De ritprijs kan worden vastgesteld per reiziger of aan de opdrachtgever worden doorgegeven als een totaalprijs, al dan niet in combinatie met aanvullende diensten (zoals entreeheffingen, consumpties, maaltijden, uitstapjes, overnachtingen, etcetera).
Algemeen
 • Alle door de touringcarondernemer uitgevoerde (bus)reizen worden uitgevoerd volgens het geldende arbeidstijdenbesluit. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever het reisschema hierop moet aanpassen. De touringcarondernemer kan u hierover voorlichten.
 • Indien de opdrachtgever verwacht gebruik te willen maken van de minibar, ijskast, magnetron of het toilet, dient dit vooraf bij de touringcarondernemer te worden gereserveerd.
 • Gevonden voorwerpen anders dan bederfelijk waar, zullen door de touringcarondernemer een maand worden bewaard alvorens deze worden vernietigd.
 • De touringcarondernemer behoudt het recht om te allen tijde personen de toegang tot de bus te ontzeggen of personen tijdens de reis uit de bus te verwijderen.
 • Schades en boetes dienen -voor zover de hoogte bekend is- direct bij de chauffeur te worden afgerekend. Indien schades later getaxeerd of geconstateerd worden, wordt een factuur nagestuurd.
Busreizen op basis van aanmeldingen (enkel van toepassing op reizen met publieke aanmeldingen)
 • De boeker dient zorg te dragen voor correcte contactgegevens in zijn bij de touringcarondernemer voor het aanmelden gebruikte (website)account/bestand en dient ervoor zorg te dragen dat deze up-to-date blijven. Indien onjuiste of incomplete contactgegevens worden verstrekt, kan dit leiden tot annulering van de boeking(en) en afsluiting van het account. Eventuele door de touringcarondernemer gemaakte onkosten door onbereikbaarheid (bijv. no-show boetes) zullen op de boeker worden verhaald.
 • De boeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn website account. Risico van misbruik door derden is voor rekening van de boeker/account eigenaar.
 • Het plaatsen van een boeking (het aanmelden) is niet vrijblijvend. Aanmelden is alleen toegestaan indien ook daadwerkelijk de intentie bestaat om mee te reizen. Bij het aanmelden ontstaat dus een deelname verplichting van de boeker waaraan door de touringcarondernemer rechten kunnen worden ontleend.
 • Aanmelden kan via de website tot 2 uren voor de eerste halte van de desbetreffende rit. Na dit tijdstip kan enkel telefonisch aangemeld worden. Informatie hierover staat op de website bij de desbetreffende reis. De touringcarondernemer heeft het recht van deze termijn af te wijken.
 • Bij speciale busreizen kan de touringcarondernemer een vooruitbetaling van de busreis verlangen. Dit is enkel van toepassing indien dit van tevoren in de reisbeschrijving wordt vermeld.
 • Bij verhindering van een of meerdere aangemelde reizigers dienen deze altijd afgemeld te worden. Afmelden kan kosteloos via de website tot 2 uren voor de eerste halte van desbetreffende rit, na dit tijdstip kan enkel telefonisch afgemeld worden bij het op de website vermelde mobiele telefoonnummer. Afmeldingen die later dan een half uur voor de vertrektijd van de bij de aanmelding gekozen opstapplaats aan de touringcarondernemer worden doorgegeven, zullen niet worden geaccepteerd. Indien van toepassing zal in dat geval dan alsnog een no-show boete worden uitgedeeld.
 • De touringcarondernemer is gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen indien door de boeker gedeeltelijk dan wel geheel wordt geannuleerd. Dit is enkel van toepassing indien dit van tevoren in de reisbeschrijving wordt vermeld, maar zondermeer altijd van toepassing bij busreizen waarbij vooruitbetaling van toepassing is. Annuleringskosten bedragen indien deze van toepassing zijn altijd minimaal 25% van het reisbedrag, maar in de reisbeschijving kunnen hogere percentages vermeld worden welke dan zullen gelden.
 • Mensen die op de heenreis al dusdanig dronken of onder invloed zijn van verdovende middelen, zullen bij vertrek van de bus worden geweerd.
 • Indien de helft of meer dan de helft van de aangemelde reizigers van een boeking zonder voorafgaande afmelding niet komt opdagen, wordt een no-show boete in rekening gebracht van 50% van de gemiste opbrengsten, met een minimum van 10 euro. Indien bij de desbetreffende reis gekozen kan worden tussen de mogelijkheid inclusief of exclusief entree, zal hierbij worden uitgegaan van de prijs inclusief entree ook indien door de boeker exclusief entree is gekozen.
 • In aanvulling op het voorgaande punt: indien dankzij het niet komen opdagen van aangemelde reizigers de hoeveelheid reizigers bij de busreis onder het gestelde minimum uitkomt, wordt een no-show boete van 80% van de gemiste opbrengsten (inclusief optioneel entreegeld) in rekening gebracht, met een minimum van 15 euro.
 • Indien een busreis speciaal voor een specifieke groep personen is ingepland en de gehele groep niet komt opdagen, zal door de touringcarondernemer de volledige gemiste opbrengst in rekening worden gebracht.
 • De touringcarondernemer is gerechtigd om opstapplaatsen met weinig reizigers te laten vervallen indien dit routetechnisch (grote) voordelen oplevert, tevens indien dit niet van tevoren bij de informatie over de busreis is vermeld. De touringcarondernemer kan reisalternatieven geven, bijvoorbeeld gebruik van het openbaar vervoer naar een andere opstapplaats. Op het moment dat een opstapplaats vervalt, vervalt tevens de deelname verplichting van de boekers die gebruik zouden maken van deze opstapplaats.
 • De touringcarondernemer kan een busreis waarbij een minimum aantal reizigers is vastgesteld bij te weinig aanmeldingen annuleren. Bij discoreizen kan dit uiterlijk tot 2 uren van tevoren, bij reizen naar evenementen en concerten en dagtochten kan dit uiterlijk de dag voor vertrek en bij andere reizen kan dit uiterlijk tot 2 dagen voor vertrek. Boekers worden geacht via de website van de touringcarondernemer zelf in de gaten te houden of het minimum aantal reizigers reeds is gehaald en voortijdig alternatieven te zoeken indien het erop lijkt dat het minimum aantal niet wordt gehaald.
 • In afwijking van het voorgaande punt kan de touringcarondernemer, indien het minimum aantal reizigers net niet is gehaald, de busreis tegen een hogere prijs (per persoon) doorgang laten vinden. Indien dit wordt gedaan, gebeurd dit wordt altijd in overleg met de boekers. Dit kan enkel indien alle boekers hiermee akkoord gaan en het door hen aangemelde aantal reizigers correct is. Indien, nadat alle boekers hiermee ingestemd hebben, toch nog personen niet meegaan, dient de boeker waar deze perso(o)n(en) onder valt/vallen alsnog het volledige reisbedrag van deze perso(o)n(en) te voldoen.
 • Bij annulering van de busreis of het vervallen van opstapplaatsen zullen de boekers die hiervan gebruik zouden maken door de touringcarondernemer telefonisch, per e-mail en/of per sms op de hoogte worden gesteld. Indien er vooruitbetalingen zijn gedaan, zullen deze door de touringcarondernemer gerestitueerd worden. Er zal buiten deze restitutie geen andere financiële tegemoetkoming naar de boekers plaatsvinden.
Gedragingen en geboden
 • De Nederlandse wet is te allen tijde in de bus van toepassing, ook wanneer de bus op buitenlands grondgebied rijdt. Van alle overtredingen zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Reizigers dienen bij buitenlandse reizen op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de wetgeving van het land waarin men zich op dat moment bevindt en daarbij eveneens rekening te houden met de lokale gebruiken en gewoontes.
 • De aanwijzingen van de buschauffeur, bijrijder en/of de reisleiding dienen strikt te worden opgevolgd.
 • De bus dient in de staat te blijven zoals deze is aan het begin van de busreis. Alle ontstane directe en indirecte schade(s) zal(/zullen) worden verhaald op de opdrachtgever, ook indien de schade(s) niet met opzet is(/zijn) ontstaan.
 • Het is niet toegestaan de bus op enigerlei wijze te verontreinigen. Indien de bus dermate verontreinigd is dat het opruimen door één persoon niet binnen 15 minuten kan gebeuren, zullen schoonmaakkosten à 40 euro per uur in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 • Eventuele bagage dient deugdelijk verpakt te worden aangeboden. Drugs, explosieven, wapens, drukflessen of gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan in de bagage, ook niet indien zich deze buiten de bus bevinden (bijvoorbeeld in een aanhangwagen).
 • Wapens en vuurwerk zijn streng verboden. De buschauffeur heeft het recht te fouilleren hierop.
 • Roken in de bus is verboden, ook op plaatsen met verminderd toezicht en op het toilet.
 • Drugs en andere verdovende middelen zijn streng verboden, zowel het gebruik als het bezit ervan in de bus.
 • Eigen consumpties meenemen en nuttigen in de bus is toegestaan, behalve bij disco busritten.
 • Het nuttigen van (hete) drank is op eigen risico.
 • Het is niet toegestaan friet, hamburgers, pizza, vlaai, softijs of andere vette snacks mee te nemen dan wel te nuttigen in de bus.
 • Het is niet toegestaan chips, nootjes of verkruimelende koeken (zoals biscuits) te nuttigen in de bus.
 • Afval dient gedeponeerd te worden in de zakjes in het gangpad. Asbakken in de stoelen dienen niet gebruikt te worden.
 • Kauwgom achterlaten op een plek anders dan het afvalzakje, is verboden. Iedere overtreding hierop levert een boete van 15 euro op.
 • Overgeven (in de volksmond 'kotsen') in de bus kost 50 euro per incident. Aan het overgeven in een van de daarvoor bestemde gratis verkrijgbare zakjes of in de afvalzakjes zijn geen kosten verbonden. Indien de schoonmaakkosten of veroorzaakte onkosten van het braken dermate hoog zijn dat deze de 50 euro overtreffen, is de touringcarondernemer gerechtigd de werkelijke schoonmaakkosten (à 40 euro per uur) en andere (in)directe onkosten aan de veroorzaker door te berekenen.
 • Tijdens de reis dient iedereen (met een zitplaats) te blijven zitten, het is niet toegestaan in de bus rond te gaan lopen of te dansen.
 • Bij zitplaatsen voorzien van een veiligheidsgordel is de reiziger conform de Nederlandse wet verplicht deze te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om voorwerpen uit de bus te gooien of om voorwerpen of ledematen (deels) uit de dakluiken of andere openingen van de bus naar buiten te steken.
 • Het is niet toegestaan om te gaan staan op stoelen of om te gaan zitten op armleuningen.
 • Het is niet toegestaan om aan bagagerekken, aan deuren of aan andere delen van de bus te gaan hangen.
 • Het is verboden nooddeuren en noodluiken in de bus te openen of de noodhamer of de brandblusser te hanteren, anders dan in het geval van een noodsituatie.
 • Het is niet toegestaan in de bus ruzie te maken, herrie te schoppen, anderen uit te dagen, te beledigen, te discrimineren of op andere manier asociaal gedrag tentoon te stellen.
 • Bij fysiek geweld zal de desbetreffende persoon zonder discussie direct en permanent uit de bus verwijderd worden.
Verantwoordelijkheid en begeleiding
 • Alle reizigers van 14 jaar of ouder dienen, conform de Nederlandse wet, een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en te kunnen tonen tijdens de gehele busreis. Legitimatiebewijzen mogen derhalve niet met de reisbagage worden opgeborgen en moeten in het passagierscompartiment van de bus aanwezig zijn.
 • Bij internationale busreizen dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat in de bus een correcte en actuele lijst met daarop alle passagiers aanwezig is. Op het ontbreken van een dergelijke lijst kunnen in het buitenland forse boetes worden uitgedeeld!
 • Het is wettelijk niet (meer) toegestaan om in een bus zonder staanplaatsen meerdere kinderen, welke ouder zijn als 4 jaar, per zitplaats te vervoeren. In een bus met staanplaatsen is dit wél toegestaan.
 • De touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door enigerlei vertraging in het vervoer, behalve indien deze schade het gevolg is van nadrukkelijk handelen of nalaten van de touringcarondernemer. Indien dit door de opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht, dient deze hiervoor (bij een derde partij) een verzekering af te sluiten.
 • De touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de rit, behalve bij een door de touringcarondernemer veroorzaakt ongeval.
 • De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor (de gedragingen van) de reizigers. De opdrachtgever heeft tevens de verplichting om (vooraf) haar reizigers te informeren over de bij de busreis en bestemming geldende voorwaarden, gedragingen en geboden.
 • Bij een busreis dient altijd minimaal één persoon aanwezig te zijn in (een van) de bus(sen), welke vanuit de (medewerkers van) de touringcarondernemer aanspreekbaar en beslissingsbevoegd is voor de busreis.
 • Indien vanuit de opdrachtgever begeleiding/reisleiding meegaat, dient deze verspreid in de bus(sen) te gaan zitten en toezicht te houden op de reizigers. Het is niet toegestaan dat alle begeleiding ‘gezellig’ bij elkaar gaat zitten.
 • Indien de (vertegenwoordiging van de) opdrachtgever een specifieke route wilt volgen of de bus een specifieke (b-)weg, straat of wijk in stuurt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de goede begaan- en doorgaanbaarheid van deze route. Indien door de aanwijzingen van de (vertegenwoordiging van de) opdrachtgever de bus vast komt te zitten, schade oploopt en/of schade veroorzaakt aan andere voertuigen en/of objecten, beboet wordt en/of derden ingeschakeld dienen te worden om de bus de weg te kunnen laten vervolgen, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Houd als opdrachtgever zijnde rekening met de beperkingen voortkomend uit de grootte van een bus!
 • De touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de reizigers. Eventuele schadeclaims dienen rechtstreeks te worden verhaald op de veroorzaker(s) hiervan of de opdrachtgever van de busrit.
 • Indien door het niet naleven van deze voorwaarden (mogelijk veroorzaakt door een (of meer) van de reiziger(s)) op enigerlei wijze boetes dan wel extra kosten (voor de touringcarondernemer) ontstaan, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de opdrachtgever en dient deze zorg te dragen voor (directe) betaling hiervan.
 • Bij een busreis met een bestemming met een verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld een (voetbal)wedstrijd of demonstratie, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele vandalistische schade veroorzaakt aan de bus(sen), ook indien deze veroorzaakt wordt door personen die geen deel uitmaken van de reizigersgroep. De touringcarondernemer kan u desgewenst voorafgaand aan de busreis doorgeven of dit bij uw busreis van toepassing wordt geacht.
 • Indien bestemmingen aangedaan worden waarbij aanvullende eisen gesteld worden door de bestemming (zoals bijvoorbeeld een deurbeleid, bezoekersreglementen, kledingvoorschriften of minimum leeftijd), is de opdrachtgever dan wel zijn de reizigers zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze regels. Indien personen geweigerd dan wel verwijderd worden bij de bestemming, zijn deze zelf verantwoordelijk voor vervangend verblijf en/of vervoer.
Stiptheid
 • Iedereen wordt geacht 5 tot 10 minuten voor vertrek van de bus aanwezig te zijn.
 • Indien (op de terugweg) de bus(sen) later vertrekt(/en) door het niet tijdig aanwezig zijn van reizigers, of indien onderweg extra vertraging ontstaat dankzij het gedrag van reizigers, zal de extra tijd in rekening worden gebracht à 12,50 euro per 15 minuten per bus.
 • Mocht er om welke reden dan ook voorafgaand aan het vertrek (voor de terugweg) vertraging optreden, dan verzoeken wij u de buschauffeur(s) en/of de touringcarondernemer hier zo spoedig mogelijk van te verwittigen.
 • Indien er vanuit de touringcarondernemer expliciet wordt aangegeven dat de bus stipt zal vertrekken (vanwege een erna nog uit te voeren busreis of vanwege rust- en rijtijden), zal de bus uiterlijk 5 minuten na de afgesproken tijd vertrekken, zelfs als er nog geen reizigers of niet alle reizigers bij de bus aanwezig zijn.
 • Wanneer (een (hele) groep) personen dankzij te laat arriveren de bus missen, zal geen restitutie van het reisgeld plaatsvinden. Ook zal er door de touringcarondernemer geen vergoeding worden betaald voor de door hen extra te maken onkosten.
 • Het kan voorkomen dat de bus is vertraagd vanwege eerdere busritten of onvoorziene omstandigheden. Indien deze vertraging groter is dan 15 minuten, is het raadzaam contact op te nemen met de touringcarondernemer op telefoonnummer +31-(0)6-50906687 of het telefoonnummer dat aan de (vertegenwoordiging van de) opdrachtgever is medegedeeld bij het aangaan van de overeenkomst of tijdens de uitvoering van busreis.
Offertes en Prijzen
 • Afgegeven prijzen zijn exclusief eventuele parkeer-, tol- of overtochtkosten.
 • Afgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.
 • Bij meerdaagse reizen of dagtochten met meer dan 6 uur rijtijd of meer dan 9 uur totale reistijd, dient de opdrachtgever te zorgen voor een (dagelijkse) degelijke maaltijd voor de chauffeur(s). Bij meerdaagse reizen dient tevens een dagelijks ontbijt te worden verzorgd. Indien er door de opdrachtgever geen voorzieningen worden getroffen, zal dit door de chauffeur(s) zelf geregeld worden en aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de geldende CAO voorwaarden.
 • Bij meerdaagse reizen dient de opdrachtgever te zorgen voor een afgezonderde overnachtingsaccomodatie voor de chauffeur(s) op minimaal pension niveau. Indien er geen voorzieningen worden getroffen, zal dit aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 • Afgegeven offerte prijzen zijn op basis van beschikbaarheid van (een) bus(sen) en/of chauffeur(s) op dat moment. De touringcarondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de (bus)reis op het moment van acceptatie niet langer uitgevoerd kan worden zoals geoffreerd, of indien de kosten en/of bus opties door onbeschikbaarheid van de eerder geoffreerde bus afwijken.
 • Elk aanbod is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod van de touringcarondernemer tot het aangaan van een vervoer- resp. reisovereenkomst is vrijblijvend en kan derhalve door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever resp. reiziger het aanbod heeft aanvaard. Herroeping van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding te geschieden.
 • De touringcarondernemer is bevoegd een stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld tengevolge van de stijging van de loonkosten, prijzen van consumpties, inflatie of verschuldigde heffingen middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen, maar dient dit zo spoedig mogelijk mede te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.
 • Offertes en reisovereenkomsten worden gedaan/aangegaan conform een maximale brandstofprijs, welke bij de opdrachtbevestiging van een (bus)reis aan de opdrachtgever wordt doorgegeven. Indien de (door Shell Nederland voorgeschreven) advies brandstofprijs op het moment van uitvoeren van de (bus)reis hoger is dan de aangegeven maximale brandstofprijs, is de touringcarondernemer gerechtigd om de hogere brandstofkosten zonder voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever door te berekenen in de ritprijs.
 • De opdrachtgever resp. reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien: a. op zijn verzoek of wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs, b. op zijn verzoek of wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer resp. de reis (bijv. in de route, het tijdschema, de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, omleidingen of wegafsluitingen, de rit- resp. reisduur langer is dan was overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgever geen credietregeling met de touringcarondernemer heeft, dient de opdrachtgever voor vertrek van de (bus)reis de volledige reis betaald te hebben, ofwel vooraf per bank dan wel contant bij het instappen in de bus aan de chauffeur.
 • De touringcarondernemer kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs of vooruitbetaling van de gehele ritprijs verlangen. De opdrachtgever dient het voorschot resp. de vooruitbetaling binnen de door de touringcarondernemer te bepalen termijn te betalen. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot resp. de vooruitbetaling tijdig te betalen is de touringcarondernemer bevoegd de vervoersovereenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden aan de touringcarondernemer de door deze reeds gemaakte kosten resp. overige schade te vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de ritprijs bedragen.
 • De opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te voldoen binnen 14 dagen na de faktuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 • Er kan een financiële borgstelling worden gevraagd. Dit zal bij de bevestiging van de reis worden aangegeven. Borg dient vóór vertrek te zijn betaald (per bank vooruit of aan de chauffeur) en wordt na afloop minus eventuele schades, kosten of boetes terugbetaald aan (de vertegenwoordiging van) de opdrachtgever.
 • In geval van enige niet-tijdige betaling is de opdrachtgever resp. reiziger zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij of zij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 2% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
Gecombineerde reizen en openbare bestemmingen
 • Het kan voorkomen dat groepen bij busreizen gecombineerd kunnen worden. Dit wordt vooraf met alle betrokken opdrachtgevers besproken. Alle opdrachtgevers zullen hierdoor een lagere ritprijs doorberekend krijgen.
 • Indien een opdrachtgever een busreis naar een openbare bestemming aanvraagt (bijvoorbeeld een bezienswaardigheid, pretpark, evenement of stad), kan -indien de opdrachtgever hiermee akkoord gaat- door de touringcarondernemer deze (bus)reis openbaar gemaakt worden, met als doel meer reizigers voor deze busreis te vinden waardoor de ritprijs van de (originele) opdrachtgever lager wordt. Van de op deze manier verkregen extra reizigers zal 50% van de door hen betaalde bruto ritprijs (zie volgende punt) in mindering worden gebracht op de door de (originele) opdrachtgever te betalen ritprijs.
 • Onder de door extra reizigers betaalde bruto ritprijs wordt puur de busrit verstaan, dus de prijs van de busreis zonder entree, overnachtingen, maaltijden en/of andere pakkettoevoegingen of diensten. Indien de bus meer dan 5 kilometer (enkele reis) moet afwijken van de originele route om deze extra reizigers op te halen, kan het percentage dat in mindering wordt gebracht op de ritprijs van de (originele) opdrachtgever lager uitvallen dan het percentage genoemd bij het vorige punt.
 • Indien er via de openbare aanmeldingen extra reizigers meegaan, wordt de busreis altijd afgestemd op de wensen van de originele/initiële opdrachtgever. Ook wordt ervoor gezorgd dat de originele opdrachtgever zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de extra reizigers (bijvoorbeeld met betrekking tot de reistijd).
Annulering en wijzigingen
 • (Bus)reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
 • Geboekte eendaagse busreizen waarbij slechts één bus wordt ingezet, kunnen tot 3 weken van tevoren geannuleerd worden tegen 10% van de afgesproken ritprijs, met een minimum van 25 euro. Voor meerdaagse (bus)reizen of reizen waarbij meerdere bussen worden ingezet, is deze periode 4 weken.
 • Na deze periode wordt bij een annulering tot 10 dagen voor vertrek 25% van de afgesproken ritprijs in rekening gebracht voor annuleringskosten.
 • Na deze periode wordt bij een annulering tot 48 uur voor vertrek 50% van de afgesproken ritprijs in rekening gebracht voor annuleringskosten.
 • Bij een annulering gemeld korter dan 48 uur voor vertrek zal 75% van de afgesproken ritprijs in rekening worden gebracht voor annuleringskosten.
 • Bij een volledige annulering waarbij de busrit reeds is aangevangen (d.w.z. de chauffeur is thuis of op een vorige bestemming reeds vertrokken om de busrit uit te gaan voeren), wordt de volledige afgesproken ritprijs in rekening gebracht.
 • Indien de reis verreden wordt met meerdere bussen en de reis slechts gedeeltelijk wordt geannuleerd (bijvoorbeeld een bus minder), zal door de touringcarondernemer een nieuwe prijs worden afgegeven. Het verschil met de originele prijs zal tegen de hierboven genoemde percentages in rekening worden gebracht bovenop de nieuwe prijs.
 • Indien de datum van een busreis wijzigt, wordt dit aangemerkt als een annulering. Er zal -in tegenstelling tot een volledige annulering- slechts 50% van de hierboven beschreven annuleringskosten in rekening worden gebracht, ook indien 'dezelfde' busreis op een latere datum alsnog plaatsvindt.
 • Indien (vertrek)tijden wijzigen, zal door de touringcarondernemer per casus worden bekeken of dit mogelijk is en wat dit met de prijs doet.
 • Als een bestemming gewijzigd wordt, wordt een nieuwe prijs voor de (bus)reis afgegeven. Indien dit binnen 7 dagen voor vertrek is en de nieuwe bestemming goedkoper is, zal 50% van het verschil alsnog in rekening worden gebracht.
 • Indien dankzij een wijziging van de opdrachtgever een (bus)reis niet door de touringcarondernemer uitgevoerd kan worden (bijvoorbeeld doordat op de andere datum geen bussen of chauffeurs beschikbaar zijn of de nieuw bestemming qua tijdsplanning door de touringcarondernemer niet uitvoerbaar is), zal de reis als geannuleerd worden beschouwd, maar zal slechts 50% van de annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Er kunnen in afwijking met de hier genoemde termijnen met klanten afwijkende afspraken worden gemaakt m.b.t. de annuleringstermijn. Deze zijn enkel van toepassing indien deze door de touringcarondernemer schriftelijk zijn bevestigd.

Versie 03-01-2009, (c) Aleto Touringcars / Uitgaansbus 2004-2010